Regulamin Konferencji

Śniadanie o Czasie

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa prawa i obowiązki uczestników oraz organizatora konferencji Śniadanie o Czasie (zwanej dalej Konferencją).

 2. Organizatorem Konferencji jest Déhora Consultancy Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 54/41, 00-312 Warszawa, NIP:525-240-96-94 (zwana dalej Organizatorem).

 3. Konferencja odbywać się będzie w dniu 17 września 2019 r., w hotelu DeSilva Premium w Opolu przy ul. Leona Powolnego 10 (zwany dalej Miejscem organizacji Konferencji).

 4. Konferencja zostanie przeprowadzona zgodnie niniejszym Regulaminem.

 

§ 2. Warunki udziału w Konferencji

 1. Uprawnionym do udziału w Konferencji jest każda pełnoletnia osoba, która spełni warunki udziału w Konferencji wskazane poniższych ustępach.

 2. Warunkiem udziału w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia dostępnego w sekcji „Rejestracja” na stronie www.sniadanieoczasie.pl(zwane dalej Zgłoszeniem uczestnictwa).

 1. O uczestnictwie w Konferencji decyduje kolejność Zgłoszenia uczestnictwa.

 2. Uczestnicy (w dalszej części Uczestnicy jako ogół lub każdy z osobna jako Uczestnik w zależności od kontekstu) biorąc udział w Konferencji oświadczają, że zapoznali się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz akceptują postanowienia Regulaminu w całości.

 

§ 3. Zasady udziału w Konferencji

 1. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Konferencji, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Miejsca organizacji Konferencji.

 2. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Konferencji itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Konferencji:

 4. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów materiałów wybuchowych,

 5. wyrobów pirotechnicznych,

 6. materiałów pożarowo niebezpiecznych,

 7. napojów alkoholowych (poza napojami alkoholowymi oferowanymi podczas Konferencji),

 8. środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 9. artykułów spożywczych,

 10. przedmiotów szklanych.

 11. Ponadto zakazuje się Uczestnikom:

 12. wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Konferencji,

 13. przejawiania zachowań impulsywnych, agresywnych mających wpływ na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników,

 14. palenia papierosów w miejscach niedozwolonych.

 15. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń Organizatora, obsługi Konferencji oraz przedstawicieli Organizatora we wszelkich sprawach porządkowych.

 16. Niestosowanie się do powyższych zasad może skutkować wydaleniem danego Uczestnika z Konferencji w trybie natychmiastowym, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty.

 

§ 4. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Organizator informuje, że:  

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator tj. Déhora Consultancy Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 54/41, 00-312 Warszawa, NIP:525-240-96-94.

  2. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych Uczestnicy mają prawo kontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mailem: info@dehora.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1) powyżej. 

  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:

   1. w celu przyjęcia zgłoszenia oraz dokonania rejestracji w wydarzeniu Śniadanie o Czasie organizowanego przez Organizatora, na podstawie realizacji zawartej umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  4. W dowolnym momencie Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W konsekwencji dane danego Uczestnika przestaną być przetwarzane przez Organizatora, chyba że Organizator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych danego Uczestnika istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub dane Uczestnika będą niezbędne Organizatorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wniesienie sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego będzie za każdym razem skutkować automatycznym zaprzestaniem przetwarzania danych w tym celu.

   1. Dane osobowe będą przetwarzane:

    1. do czasu zakończenia wszelkich niezbędnych czynności związanych z organizacją wydarzenia Śniadanie o Czasie, zachowując je przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

   2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione: 

 2. podmiotom zewnętrznym zajmującym się organizacją wydarzenia Śniadanie o Czasie;

 3. podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę IT Organizotora, w tym firmom hostingowym w zakresie gromadzenia danych Organizatora na zewnętrznych serwerach;

 4. podmiotom upoważnionym do odbioru danych przez przepisy prawa np. organy ścigania;

  1. Niezależnie od prawa do sprzeciwu Uczestnikom przysługiwać będzie prawo do:

   1. uzyskania dostępu do danych (informacji jakie dane są przetwarzane przez Organizatora i w jakich celach) oraz otrzymania ich kopii;

   2. skorygowania ich danych w zakresie, w którym są one niezgodne ze stanem rzeczywistym,

   3. usunięcia danych. Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych, które Organizator obowiązany jest przechowywać z mocy prawa;

   4. żądania ograniczenia przetwarzania danych;

   5. przenoszenia danych do innego administratora danych, w zakresie w którym Organizator będzie uprawniony do ich przeniesienia;

   6. wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;

   7. wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Dany Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji oraz wzięcia udziału w Konferencji.

 6. Organizator informuje, że na Miejscu organizacji Konferencji, poza miejscami wyłączonymi na podstawie przepisów prawa, stosowany jest monitoring wizyjny, który rejestruje wizerunek wszystkich osób przebywających na terenie Miejsca organizacji Konferencji.

 7. Administratorem danych osobowych Uczestników, które mogą być przetwarzane w związku ze stosowanym monitoringiem będzie Sylwia Respondek przy ulicy Lompy 33, 46-300 Olesno (https://www.desilva.pl/opole/rodo_desilva_opole).

 8. Szczegółowe podstawy i zasady przetwarzania oraz uprawnienia Uczestników związane z przetwarzaniem danych znajdują się na recepcji Miejsca organizacji Konferencji. Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami przed przejściem do dalszej części Miejsca organizacji Konferencji.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konferencji z powodu niezebrania odpowiedniej liczby Uczestników lub odwołania udziału w Konferencji przez prelegentów. 

 2. W przypadku, odwołania Konferencji, bądź jej części z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej”, Uczestnikom nie będzie przysługiwać prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji.

 3. Organizator zastrzega możliwości dokonywania zmian w programie Konferencji, tak przed jak i w trakcie Konferencji.

 4. Organizator nie odpowiada za zachowanie innych Uczestników Konferencji oraz następstwa z niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne,

 5. Organizator nie odpowiada za szkody materialne spowodowane przez Uczestnika lub Uczestników Konferencji. 

 6. Organizator zastrzega, że może odmówić wzięcia udziału przez Uczestnika w Konferencji bez podania powodu, a w szczególności w przypadku:

  1. braku miejsc przeznaczonych na Konferencję,

  2. zachowania Uczestnika sprzecznego z zapisami niniejszego Regulaminu.

 7. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2017 poz. 1160 z późn. zm.). 

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

 9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją. 

 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2019 roku. 

 11. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia przesłania zmienionego regulaminu wszystkim Uczestnikom. 

 12. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą̨ rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

© Dehora Polska | Kibil i Wspólnicy | MindLab